Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

 

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

 

Na terenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa znajdują się trzy rejony hodowlane:

• K-III lasy Gliwicko - Raciborskie
• K-II lasy Pszczyńskie
• B-V Żabi Kraj

     W zasięgu tych rejonów wyodrębniono 16 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 14 Kół Łowieckich. Gospodarka łowiecka w poszczególnych kołach łowieckich prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzanych przez Nadleśniczego. Obwody wydzierżawione w Nadleśnictwie Rybnik zajmują 70 320 ha powierzchni użytkowej, w tym 21 374 ha powierzchni leśnej.
     Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Rybnik jest realizowana na podstawie:
• ustawy „Prawo łowieckie z 2002 r.
• szeregu ustaw dotyczących łowiectwa (o broni i amunicji, o ochronie zwierząt, o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, o ochronie przyrody, o lasach, o rybactwie śródlądowym).
W ostatnim okresie plan odstrzału zwierzyny płowej łownej nie był wykonywany (wykonanie dla jelenia, daniela, sarny, dzika wahało się w przedziale 87 - 98%). Pogłowie zwierzyny przekracza docelowy plan ilościowy w/g wieloletniego planu łowieckiego.
     W celu poprawy warunków bytowania zwierzyny oraz zagospodarowania łowisk, na omawianym obszarze znajduje się szereg urządzeń. W rocznym planie łowieckim (na sezon 2006 / 2007) wykazano: 234 paśniki, 878 ambon, 3 woliery, 648 lizawek, 607 innych urządzeń. Nadleśnictwo w porozumieniu z kołami łowieckimi opracowało „Program intensyfikacji zagospodarowania gruntów pod liniami energetycznymi". W 2006 roku dokonano inwentaryzacji stanu powierzchni pod liniami energetycznymi, dzieląc je pod względem przydatności rolno-hodowlanej.
     Przeprowadzono analizę zagospodarowania i wykorzystania obszarów dla celów gospodarki łowieckiej. Wyniki przedstawiono kołom łowieckim wskazując najodpowiedniejszy system zagospodarowania. Zebrane dane pozwoliły podzielić przedmiotowe powierzchnie na grupy produkcyjne:
• poletka zgryzowe – 27 ha
• ostoje zwierzyny, użytki ekologiczne – 67 ha
• poletka łowieckie – 18 ha
• plantacje wierzby zgryzowej – 9 ha
     Program został zaakceptowany przez koła łowieckie (podpisano stosowne umowy) i jest systematycznie wprowadzany.

     Kierunkowe zadania gospodarki łowieckiej Nadleśnictwa.
Do zadań Nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej w najbliższym 10-leciu będzie należała współpraca z kołami łowieckimi w zakresie:
• dokonywania ścisłej inwentaryzacji zwierzyny łownej
• zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich
• poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez: ograniczenie niepokoju w biotopie, ochrona ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej.
Szczegółowe wytyczne gospodarki łowieckiej zawarte są w Wieloletnim łowieckim Planie Hodowlanym na okres od 01.04.1998 do 31.03.2007 dla Rejonu Hodowlanego B-I „Beskid Śląski" opracowanym przez Zespół Polskiej Fundacji Dzikich Zwierząt.