Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Rybnik znalazł się Obszar Specjalnej Ochrony PLB240003 „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski", obejmujący powierzchnię przeszło 693 ha stawów wraz z groblami, łąkami i zadrzewieniami. W sąsiadującym ze stawami lesie Tworkowskim występują zbiorowiska grądowe i łęgowe z bogatym runem o naturalnym charakterze. W omawianym obszarze występują dwa gatunki lęgowe ptaków objęte załącznikiem I Dyrektywy Ptasiej: bączek i podgorzałka. Na terenie obszaru występują również: bocian czarny, bielik, błotniak stawowy, batalion, zimorodek, kropiatka, siewka złota oraz gąsiorek.