Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

 

Na terenie Nadleśnictwa Rybnik znajduje się Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" [powołany Rozporządzeniem Nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. (Dz.U. Województwa Katowickiego poz. 130)]. Najbardziej charakterystyczną cechą przyrody Parku jest zasobność dorzecza Rudy, Bierawki i Suminy w wody powierzchniowe. Stanowiła ona podwaliny w historycznej działalności cystersów. Prowadzili min. hodowlę ryb, energię wody wykorzystywano jako napęd do młynów i kuźnic.
Ważnym elementem działalności cystersów z Rud była gospodarka leśna. Rozbudowano układ dróg, budowano leśniczówki, dworki myśliwskie. Zakon Cystersów jest prekursorem działalności przemysłowej na Górnym Śląsku. Zajmowali się min.: kopalnictwem rud żelaza, wypalaniem węgla drzewnego, hutnictwem, przetwórstwem stali i miedzi, produkcją szkła, smoły.
            Formy prowadzonej gospodarki przez kilkaset lat na obszarze dzisiejszego Parku Krajobrazowego pozwoliły na przetrwanie i powstanie wielu wartości przyrody ożywionej. Na obszarze Parku wyróżniono 40 zbiorowisk roślinnych; 49 gatunków roślin jest objętych ochroną całkowitą. W lasach Parku można spotkać 50 gatunków dziko żyjących ssaków (spośród 90 żyjących w Polsce), 6 chronionych gatunków gadów (spośród 9 żyjących w Polsce), 14 chronionych gatunków płazów, 236 gatunków ptaków oraz kilkaset gatunków bezkręgowców.