Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

  • Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa wynosi: 20 594,5795 ha.

 

  • Nadleśnictwo Rybnik dzieli się na 4 obręby gospodarcze, te z kolei na 16 leśnictw (średnia powierzchnia leśnictwa – 1 211 ha).

 

  • Udział siedliskowych typów lasu w powierzchni Nadleśnictwa:

 

Typ Siedliskowy Lasu (TSL)
Udział [%]
Bór mieszany świeży (BMśw)
30,2
Las mieszany świeży (LMśw)
25,2
Las mieszany wilgotny (LMw)
17,7
Bór mieszany wilgotny (BMw)
11,7
Las świeży (Lśw)
10,9
Pozostałe
4,3
Suma
100,0

 

 
  • Pod względem żyzności struktura ta przedstawia się następująco:
-      Bory                                           - 0,8   %
-      Bory mieszane                         - 42,0 %
-      Lasy mieszane                         - 43,9 %         
-      Lasy                                           - 13,3 %
 
            a pod względem wilgotności:
-      Świeże                                       - 67,1 %
-      Wilgotne                                     - 30,3 %
 -     Bagienne (olsowe, łęgowe)      - 2,6   %  
 
  • Typy gleb w Nadleśnictwie:
-      Rdzawe                                   - 39,0 %
-      Opadowo – glejowe               - 19,3 %
-      Brunatne                                 - 16,8 %
-      Gruntowo – glejowe               - 10,9 %
 
  • Parametry klimatyczne:
-      Średnia roczna temperatura        - 7,5 ºC
-      Średnia roczna suma opadów    - 750 mm
-      Czas trwania zimy                         - 70-75 dni
-      Czas trwania lata                          - 90 dni
 
  • Udział gatunków liściastych ⇒ 33,5%

                                     iglastych ⇒ 66,5%.

 

  • Stwierdzono występowanie 22 gatunków drzew panujących, w tym:

- Sosna (Pinus sylvestris L.)     - 62,5 % powierzchni   (64 % zapasu)

- Brzoza (Betula pendula)         - 12,3 % powierzchni (10,9 % zapasu)

- Dąb (Quercus robur)               - 5,8   % powierzchni (8,6 % zapasu)